Encouragement for Democratization Soft-Landing in Vietnam

 

Cần khuyến khích việc lan tỏa hòa dịu tiến trình dân chủ hóa vào Việt Nam

Asahi Shimbun ngày 2012/09/10
Bản dịch của Minh Thiện

Nakano Ari, professor, Daito Bunka University (contemporary Vietnamese politics)

Popular anti-China demonstrations have been spontaneously erupting in Vietnamese cities in connection with the territorial dispute over islands in the South China Sea. The crowds fly the Vietnamese flag and assert nationalist sentiments, chanting slogans denouncing China, but their protests are also targeted at the communist system of their own country.

Along with the South China Sea territorial dispute, the issue that arouses Vietnam’s demonstrators is the bauxite development project in the country’s Central Highlands, although the controversy is not much reported in Japan. The development is a huge state-run project, but work was begun soon after an agreement was drawn up between Communist Party leaders of the two governments, without any discussion in Vietnam’s National Assembly.

Informed voices have opened a website called Bauxite Vietnam, which posts information and views on the issue. Signature-collection campaigns have been held to back up the protests, and after the accident at the alumina plant in Hungary in 2010, more than 2,800 people signed a petition demanding review of the Central Highlands development project, putting their names, addresses and occupations on the petition. The number may not seem large, but is in fact quite remarkable in Vietnam, where people can be thrown in jail for criticizing the government under laws against conducting “propaganda against the state.”

The Communist Party and government have moved to suppress such voices by imprisoning movement leaders, detaining people on criminal charges, conducting illegal searches and launching cyber attacks.

But popular protests are no longer unusual in Vietnam. Now that Myanmar has begun to wend its way toward democratization, the issues of democratization and human rights in Vietnam will be drawing greater attention.

Japan ought to support a soft landing for democratization in Vietnam by actively encouraging the Vietnamesse government to follow the rule of law, clean up the corruption in the bureaucracy, and practice greater information transparency.

Nakano Ari, Giáo sư Đại học Daito Bunka (Chính trị Việt Nam đương đại)

Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc liên quan đến tranh chấp lãnh thổ đối với các đảo ở Biển Đông, đã liên tiếp bột phát ở các thành phố lớn của Việt Nam. Các đám đông giương cờ Việt Nam và khẳng định các tình tự dân tộc, hô các khẩu hiệu tố cáo Trung Quốc, nhưng sự phản đối của họ cũng nhằm vào chế độ cộng sản của đất nước.

 

Cùng với các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, điều làm bức xúc  những người biểu tình Việt Nam là việc triển khai dự án khai thác bauxite trên vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam (mặc dù sự kiện tranh cãi này không được báo chí nói đến nhiều ở Nhật Bản). Đây là một dự án rất lớn do nhà nước quản lý, nhưng công trình lại đã được khởi động ngay sau khi các bên lãnh đạo Đảng hai chính phủ ký kết thỏa thuận với nhau mà Quốc hội Việt Nam không được tham gia thảo luận gì cả.

Những người biết rõ được sự việc đã lập ra trang mạng có tên Bauxite Việt Nam, đăng tải thông tin và đưa ra quan điểm đánh giá của mình. Các chiến dịch thu thập chữ ký đã được tổ chức để ủng hộ việc phản kháng, và kế tiếp sau tai họa ở nhà máy alumin tại Hungary năm 2010, thì đã có hơn 2.800 người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu xét lại việc triển khai dự án tại Tây Nguyên với đầy đủ tên, địa chỉ và chức vụ lên bản kiến nghị. Số người có vẻ không nhiều, nhưng thực sự lrất đáng chú ý tại Việt Nam– nơi người dân có thể bị tống giam vì phê phán chính phủ theo tội “tuyên truyền chống nhà nước”.

Đảng Cộng sản và chính phủ (Việt Nam) đã ra tay bóp nghẹt những tiếng nói này bằng cách bỏ tù những người lãnh đạo phong trào, bắt giam người bằng các tội danh hình sự, tiến hành khám xét phi pháp và tổ chức các cuộc tấn công tin học.

Nhưng ngày nay các cuộc phản kháng rộng khắp đã không còn là chuyện lạ ở Việt Nam nữa. Khi mà giờ đây nước láng giềng  Myanmar đã bắt đầu đi vào con đường dân chủ hóa, thì những vấn đề về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam sẽ càng được chú ý nhiều hơn.

Nước Nhật cần phải ủng hộ sự lan tỏa hòa dịu công cuộc dân chủ hóa vào Việt Nam bằng cách tích cực khuyến khích chính quyền Việt Nam thực hiện nhà nước pháp quyền, quét sạch tham nhũng trong bộ máy quan liêu, và thực hiện việc minh bạch thông tin nhiều hơn nữa.

 

Bản dịch dưới đây là của giáo sư Phạm Toàn, đăng trên Bauxit Việt nam (http://www.boxitvn.net/bai/41179)
Bản gốc tại địa chỉ:  http://www.asahi.com/shimbun/aan/english/hatsu/eng_hatsu120910.html

Khuyến khích Dân chủ hóa đang nhẹ nhàng đổ bộ vào Việt Nam

Giáo sư Nakano Ari

Đại học Daito Bunka (Chính trị Việt Nam đương đại)

Báo Asahi Shimbun ngày 2012/09/10

Phạm Toàn dịch

Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân đã bột phát ở các thành phố lớn của Việt Nam gắn liền với tranh chấp lãnh thổ đối với các đảo ở Biển Đông. Đám đông giương cờ Việt Nam và khẳng định các tình cảm dân tộc chủ nghĩa, hô các khẩu hiệu vạch mặt Trung Quốc, thế nhưng các điều họ phản đối thì cũng nhắm vào hệ thống cộng sản trong nước mình.

Cùng với việc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, điều đã khuấy động được những người biểu tình Việt Nam là dự án khai thác bauxite triển khai ở vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam, mặc dù điều tranh cãi này chưa được tường trình nhiều ở Nhật Bản. Đây là một dự án do Nhà nước quản lý, nhưng công trình lại đã được tiến hành rất sớm sau khi có một ký kết giữa các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản (lãnh đạo) hai chính phủ, và Quốc hội Việt Nam cũng chẳng được thảo luận gì hết.

Nhưng những người nắm được tình hình đã lập ra trang mạng có tên Bauxite Việt Nam (boxitvn.net), cung cấp thông tin và đưa ra quan điểm về vấn đề này. Các chiến dịch thu thập chữ ký đã được tổ chức để hỗ trợ những người biểu tình phản đối, và sau vụ tai họa ở nhà máy alumin tại Hungary năm 2010, thì đã có hơn 2.800 chữ ký đòi hỏi xét lại việc triển khai dự án tại Tây Nguyên Việt Nam với đầy đủ tên, địa chỉ và chức vụ lên bản kiến nghị. Con số có vẻ như không lớn, nhưng thực sự là rất đáng kể ở Việt Nam– nơi người dân có thể bị bỏ tù vì phê phán chính phủ theo tội “tuyên truyền chống nhà nước”.

Đảng Cộng sản và chính phủ (Việt Nam) đã hành động nhằm bóp nghẹt những tiếng nói này bằng cách bỏ tù những người lãnh đạo phong trào, bắt giam mọi người theo tội danh hình sự, tiến hành khám xét phi pháp và tổ chức các cuộc tấn công trên mạng. Nhưng ở Việt Nam, các cuộc phản kháng của nhân dân từ nay đã không còn là chuyện không bình thường nữa. Giờ đây khi Myanmar đã bắt đầu đi vào con đường dân chủ hóa, thì những vấn đề phải giải quyết về dân chủ hóa và nhân quyền ở Việt Nam sẽ càng được chú ý nhiều hơn. Nhật Bản cần phải ủng hộ cuộc đổ bộ nhẹ nhàng của công cuộc dân chủ hóa ở Việt Nam bằng cách tích cực khuyến khích chính phủ Việt Nam hãy thực hiện nhà nước pháp quyền, quét sạch tham nhũng trong bộ máy quan liêu, và thực hiện minh bạch thông tin nhiều hơn nữa.

N.A.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s